Vedtægter
blocks_image
§ 1. Foreningens navn.
Favrskov Handicapforening.

§ 2. Medlemmer.
Som medlemmer af foreningen kan optages alle som aktivt vil arbejde for eller støtte foreningens formål.

§ 3. Formål.
1. Skabe fællesskab og netværk og medvirke til viden-og erfaringsudveksling i medlemskredsen.

2. Støtte Udviklingshæmmede og Handicappede og deres pårørende i forhold til offentlige myndigheder, dagtilbud, skoler, bosteder og arbejde m.v.

3. Søge repræsentanter placeret i relevante råd og nævn m.v. såvel lokalt som regionalt.

§ 4. Kontingent.
Til foreningens drift indbetales af medlemmerne et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Regnskab og revision.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Revideret regnskab skal fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Foreningens midler anbringes i Pengeinstitut efter bestyrelsens bestemmelse.

§ 6. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne sammen med dagsorden og eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer af bestyrelsen.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar.

§ 7. Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og afstemning.
Stemmeret ved generalforsamlingen har fremmødte medlemmer med en stemme pr. medlemskab. Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret.
Afstemning sker ved håndsoprækning, men kan på dirigentens eller et medlems forlangende ske skriftligt.
Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflerhed, undtaget er forslag til vedtægtsændringer som kun kan vedtages hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for.
Vedtægtsændring kan besluttes ved stemmeflerhed på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling jfr. § 9.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen og skal indkaldes efter skriftlig begæring af mindst 1/3 af medlemmerne med skriftlig afgivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 2 måneder fra anmodninger er modtaget og med mindst 2 ugers varsel.

§ 10. Bestyrelse.
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3-7 medlemmer. Disse vælges for 2 år ad gangen. 2-4 medlemmer vælges i ulige år og 1-3 medlemmer vælges i lige år. Efter 1.ste år trækkes der lod om hvem der er på valg.
Der vælges hvert år 1-2 suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Afgørelser i bestyrelsen træffes ved stemmeflerhed, dog er formandens stemme afgørende ved stemmelighed. Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem. Kassereren er bemyndiget til at kvittere for modtagelse af indbetalinger og til at foretage nødvendige udbetalinger.

§ 11. Opløsning af foreningen.
Beslutning om foreningens opløsning eller ændring af formålsparagraf kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.
Hvis der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler LEV.s lokalforening eller en dermed sammenlignelig forening.


Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. september 2007.